0520-805 14

Huvudrubriker

Verksamhetsplan 2020

Planen anger verksamheter med rubrikerna

  • Värdegrund
  • Rekrytering/mångfald
  • Marknadsföring/opinionsbildning
  • Samverkan och samarbete
  • Ekonomi
  • Övrigt

 

Värdegrunden

Allt arbete utgår från värdegrunden. Det särskilt framtagna metodmaterialet, som visar exempel på hur den genomförs och förverkligas, används vid stödjarträffar och grundutbildningen. Värdegrundens ledord – empatisk, engagerad, trovärdig och ansvarskännande – kännetecknar vårt förhållningssätt och alla har ansvar för att i det dagliga arbetet visa på vad som är viktigt, vad vi står för och vårt sätt att följa värdegrunden.

 

Rekrytering

Mer pålästa, högre utbildade och ifrågasättande medborgare ställer krav på kompetens och kunskap. En jämnare fördelning mellan kvinnor och män, en ökad rekrytering av människor som inte har svenska språket som modersmål och människor med olika utbildning och social bakgrund eftersträvas. En grundutbildningsomgång genomförs under 2020

En särskild person utses att vara ansvarig för kontakt med Introduktionscentrum (IC) för nyanlända i syfte att bland annat öka mångfalden och förstärka informationen om den hjälp som erbjuds för dem som inte har svenska som modersmål.

 

Marknadsföring/opinionsbildning

Målsättningen är att den som blivit utsatt för brott och behöver stöd och hjälp ska veta var hjälpen finns och se Brottsofferjouren som en naturlig, betydelsefull och tillgänglig resurs. Målsättningen är bl a att även de som inte polisanmäler ska veta att Brottsofferjouren finns och att de kan ta kontakt för att få stöd. Informationen till föreningens medlemmar bör förbättras.

 

Samverkan och samarbete

Brottsofferjourens breda samverkan och samarbete med samhällsfunktioner och med frivilligrörelsen präglas av ansvar och ömsesidighet och utgår från varandras förutsättningar, perspektiv och kompetens. Detta tar sig bl a uttryck i jourens aktiva medverkan i resp kommuns samverkansträffar. Stödpersonerna uppmuntras att ta del i detta arbete.

Frågor om Polisens förmedling av ärenden och om informationsskyldigheten finns på dagordningen vid återkommande möten med Polisen.

Under året fortsätter spridningen av utbildningsmaterialet ”Försök inte lura mig” i nära samarbete med SPF Seniorerna och PRO.

Brottsförebyggande arbete är av central betydelse och ligger helt i linje med Brottsofferjourens verksamhet, bland annat när det gäller brottsoffer utsatta för upprepad brottslighet samt ifråga om utsatta barn och ungdomar.

Det har tillsatts regional samordnare som ett led i en satsning på brottsförebyggande arbete. Avsikten är att åstadkomma ett långsiktigt strukturerat stöd som kan möta kommuners och andra lokala aktörers behov av samverkan, kompetensutveckling och expertstöd. Brottsofferjouren deltar i detta arbete under devisen ”Det bästa sättet att bekämpa brottslighet är att förebygga den”.

Inför årsmötet 2021 görs avstämning av arbetet med stödinsatser till brottsoffer med funktionsnedsättning.

Jouren deltar i Socialtjänstens påverkansprogram ”En annan väg” i den omfattning som resp kommun påkallar.

Jouren samverkar med angränsande Brottsofferjourer i stödet för vittnen vid Vänersborgs Tingsrätt. Internationella Brottsofferdagen uppmärksammas.

 

Ekonomi

Styrelsen ska fortlöpande arbeta för ett långsiktigt hållbart kommunalt ekonomiskt stöd med utgångspunkt från det IOP-avtal som 2018 träffats med Trollhättans stad. Arbetet med att träffa ett liknande avtal med l Edets kommun fortsätter.

 

Övrigt

Det nyligen fastställda brottsofferpolitiska programmet marknadsförs.

Projektet ”Tryggare kan många vara” fortsätter.

Barnkonventionen blir lag 2020. Utbildningsinsatser prioriteras.

Aktiviteter på temat ”Idrott och kriminalitet” genomförs enligt plan som antagits 2019

Brottsofferjourens ändamål är att erbjuda och ge ett medmänskligt stöd, information och praktisk vägledning till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Insatserna är ett komplement och ett alternativ till myndigheternas stöd. Styrelsen betonar vikten av aktiv samverkan med andra organisationer och myndigheter för att fortlöpande utveckla stödet till brottsutsatta och stärka deras rättigheter.

Brottsofferjourens vision för brottsofferstödet är att alla som utsätts för brott ska få ett likvärdigt stöd när det gäller att hantera

  • Rättsprocessens alla delar, inklusive polisutredning, skadestånds- och försäkringsfrågor
  • Psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av brottet

Stödinsatserna ska erbjudas skyndsamt och pågå tills den brottsutsatta personens behov är tillgodosett.

I visionen ingår också rätten till stöd och information till människor som bevittnar brott. Vittnen ska känna full trygghet att lämna sin berättelse.

Sammantaget medverkar brottsofferjouren till en tryggare vardag för de många människorna. För den tryggare vardagen samverkar vi med myndigheter, organisationer, företag och enskilda som uppmuntras att ta aktiv del i vårt brottsofferstödjande och trygghetsskapande arbete.

Denna verksamhetsplan är beslutad av årsmötet 2020-04-20.

 

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.